Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje Dyrektora

Dyrektor przedszkola jest jednoosobowo odpowiedzialny za placówkę i prowadzoną w niej działalność, a w szczególności za:

a) tworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju;

b) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, organizację pracy w placówce;

c) kierowanie polityką kadrową przedszkola, w tym m.in.: zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom;

d) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników placówki,

e) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

f) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi;

g) prawidłowe przeprowadzenie procesu rekrutacji dzieci do przedszkola, uczestniczenie w komisjach kwalifikacyjnych i przyjmowanie dzieci zgodnie z ich ustaleniami;

h) organizację indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
w porozumieniu z organem prowadzącym;

i) powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie którego mieszka dziecko o spełnianiu przez nie obowiązku odbycia rocznego przygotowania w zakresie wychowani przedszkolnego,

j) wszystkie decyzje podejmowane przez pracowników w ramach ich kompetencji.


Wprowadził BZMW/ext.KKalinowska 2011-12-21
Aktualizujący bzmw/ext.kkalinowska 2011-12-21
Zatwierdzający Ostrowska Marzena (Przedszkole nr 273) 2012-01-11
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2012-01-11
Wersja standardowa