Przedszkole Nr 273
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 273 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 273  w Warszawie.

Przedszkole nr 273 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Przedszkola nr 273 w Warszawie

p273waw.szkolnastrona.pl

Data publikacji strony 2021-04-19
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2021-04-19

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-04-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marzena Ostrowska , e-mail: p273 @edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 836-89-13 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa rzecznika praw obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/  

Dostępność architektoniczna

Główne wejście do Przedszkola nr 273 w Warszawie  usytuowane jest od strony ul. Olbrachta. Do budynku prowadzi furtka , otwierana ręcznie. Aby dojść do głównego wejścia do budynku  należy pokonać 5 stopni schodów, są zainstalowane  poręcze, brak jest  podjazdu. Aby wejść bezpośrednio do budynku należy ręcznie otworzyć szklane drzwi za którymi znajduje się wiatrołap (nie ma w nim możliwości manewrowania wózkiem)  oraz kolejne ręcznie otwierane  szklane drzwi. 

Drugie  wejście  boczne, po wejściu bramą główną należy skręcić w lewo i  pokonać ok. 10m do furtki bocznej, następnie kilka metrów do drzwi przedszkola przez które przejdziemy do wiatrołapu (jest możliwość manewrowania wózkiem) i potem kolejne szklane  drzwi, po wejściu do budynku aby dostać się na kolejne poziomy powyżej i poniżej należy pokonać schody.                                                                                                                                                                W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.  

Informacja głosowa zapewniana jest przez pomoc pracownika. Toalety w budynku   nie są  dostępne  dla osób poruszających się na wózkach. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.  Po wcześniejszym uzgodnieniu, możliwe jest wjechanie na teren przedszkola. Osoby uprawnione mogą wejść do budynku  z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku na każdym piętrze znajdują się plany ewakuacji. W przypadku ewakuacji zostaje wyznaczony pracownik do pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami. Pracownicy nie maja kompetencji w zakresie języka migowego, po wcześniejszym uzgodnieniu placówka zapewnia pomoc tłumacza języka migowego w czasie powyżej 5 dni.

Raport dostępności.pdf

 

 

 
 
Wprowadził Ostrowska Marzena (Przedszkole nr 273) 31-03-2021
Aktualizujący Ostrowska Marzena (Przedszkole nr 273) 28-04-2021
Zatwierdzający Ostrowska Marzena (Przedszkole nr 273) 28-04-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 28-04-2021
Liczba odwiedzin: 290